Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere – se www.lovdata.no.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

2. Partene

Selger:

Firmanavn: FIDL AS,

Kontaktadresse: Karl Johans gate 5, 0154 Oslo

Telefon: 905 21 630,

E-post: salg@fidl.no

organisasjonsnummer: 825 918 302,

Kjøper:

Den personen som foretar bestillingen.

3. Angrerett

NB! Eget angrerettskjema. Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Kjøper har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen. Kurs som er startet refunderes ikke.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss skriftlig via epost til salg@fidl.no. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

3.1 Virkningene av at angreretten brukes

Dersom kjøper går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten nødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

3.2 Angrefrist

Kunden har tilgang i 360 dager etter kjøpsdato. Frist for avbestilling er 14 dager etter registrert ordre. Kurs som er startet refunderes ikke.

4. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt kunden har fått tilgang til produkt.

Bedriftskunder kan velge faktura for betaling. Fakturaen til kjøperen utstedes når det gis tilgang til varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Privatpersoner betaler med kredittkort eller debetkort. Det aksepteres Visa og MasterCard gjennom vår betalingsløsning. Ved kjøp kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

Et kjøp kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

5. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har fått tilgang.

6. Opphavsrett

Opphavsrett til innhold tilhører FIDL AS og alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre til eget formål det materiale som finnes i nettkurset og ellers på www.fidl.no.

7. Forsinkelse og manglende levering

FIDL forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor FIDL sin kontroll. Ved avlysning får kjøper tilbakeført kursavgiften. Ved utsettelse vil kjøper bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

8. Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

9. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selger må skje skriftlig via epost til salg@fidl.no

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

11. Ansvarsfraskrivelser

FIDL fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende hendelser og skader, herunder følgeskader, som måtte oppstå som følge av feiltolkning av innholdet eller feil i innholdet i kursene. Kunden er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av tjenesten(e). Selgeren tar intet ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av tjenesten(e) dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved Kundes utstyr.

12. Avtalen

Kurset gjelder for èn deltaker og det forutsettes at brukertilgang ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras til en annen part.

13. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

15. Varighet/oppsigelse

Kontraktsforholdet for den enkelte kursdeltaker starter når kurset er tilgjengelig og varer i 360 dager. Noen kurs vil kunne ha en kortere varighet. I disse tilfeller vil varigheten være tydelig spesifisert på det aktuelle produktet/produktbeskrivelsen. Krenkelse av opphavsrettigheter og andre rettigheter anses også som vesentlig mislighold. Selger har også rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom tjenesten(e) skal nedlegges eller inkorporeres i annen tjeneste.

16. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr