Visste du at alle som arbeider ved elektriske anlegg trenger årlig sikkerhetsopplæring? Ifølge STAMI, rammes rundt 3 000 yrkesaktive i Norge av strømulykker, hvert år. Det er altså ikke uten grunn at alle som arbeider på lav- eller høyspenningsanlegg, eller som instruert personell, må gjennomgå kurs i FSE og førstehjelp.

Sikkerhetsforskriften for de som arbeider med elektrisitet

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) er et viktig verktøy for å ivareta sikkerheten for de som arbeider med elektrisitet. Den fastsetter kravene til årlig opplæring av personell som arbeider på eller nær elektriske anlegg, både lav- og høyspenningsanlegg, samt de som er instruert til å utføre spesifikke oppgaver ved slike anlegg. Opplæringen omfatter ikke bare de tekniske aspektene ved arbeidet, men også nødvendige førstehjelpsferdigheter som kan være avgjørende ved strømulykker. Opplæringen kan gjennomføres digitalt, men må også kombineres med praktisk trening i førstehjelp.

Faglig bidragsyter i kurset

Torgeir Andersen har bidratt som faglig spesialist i de nye spillbaserte FSE-kursene som FIDL har utviklet. Andersen har lang erfaring innenfor lavspenningsdistribusjon og elsikkerhet i elektriske anlegg, og har de siste 27 årene arbeidet i Schneider Electric. Han er involvert i standardiseringsarbeid på både nasjonalt og internasjonalt nivå som medlem i NK64 og leder NK23E, i tillegg til engasjement i Norsk Eltavleforening og tidligere Interessegruppen for energieffektivisering (IEE). Andersen sier følgende om prosessen med å utvikle FSE-kursene:

- Dette har virkelig vært en interessant og lærerik reise. Utfordringen i en slik prosess er både å sikre at en favner over det som er relevant og nødvendig, og i neste omgang strukturere og redusere dette til noe konkret og konsist på en «folkelig» måte. Samtidig har prosessen vært nyttig i det at en hele tiden må kontrollere og etterprøve at innholdet er korrekt og henger sammen.

En risikofylt bransje

Elektro er en utfordrende bransje som bærer med seg reelle risikoer. Strømulykker kan føre til en rekke helseplager, inkludert nerveskader, muskel- og skjelettlidelser, samt psykologiske ettervirkninger.

- Forskriften angir mange klare føringer for hvilke roller, funksjoner og rutiner anleggseiere og utførende virksomhet skal etablere og etterleve. Utfordringen ligger likevel i at den enkelte som skal utføre og drifte, selv må være bevisst og ha kunnskap om dette – da det tross alt handler om eget liv og helse, og ikke minst om konsekvenser man kan påføre andre ved ikke å ha tilstrekkelig forståelse, sier Andersen.

Kursing som forebyggende arbeid mot strømulykker

Den årlige sikkerhetsopplæringen er en av myndighetenes viktigste tiltak for å minimere risiko og forebygge ulykker.

- Hensikten med kurset er utelukkende å bidra til å øke sikkerheten og redusere antall alvorlige uønskede hendelser. Først og fremst for å unngå personskader, men også materielle skader som gir drifts-/økonomiske konsekvenser. Dette betyr i praksis at alle som har tilgang/utfører arbeid i og ved/drifter elektriske anlegg beregnet for sakkyndig betjening, vil trenge - og ha nytte - av FSE-kurset, forteller Andersen videre.

Spillbasert opplæring øker engasjementet

Andersen samarbeider med FIDL for å utvikle et mer engasjerende FSE-kurs, hvor deltaker naturlig aktiveres i eget læringsløp.

- I og med at man gjennom FSE-forskriften er pålagt en årlig gjennomgang, er det mange eksempler på at man tar det samme kurset år etter år, med mål om å komme seg raskest mulig igjennom ved å svare rett på de samme spørsmålene som ble stilt forrige gang, fremfor å bli utfordret på en måte som gjør at du må reflektere og ta konkrete valg. Jeg opplever at det å bygge opp kurset i spillform gir en mer interessant og lystbetont kursopplevelse, samtidig som det i positiv forstand «tvinger» deltakeren til å være mer til stede og bevisst i forhold til valgene som må tas. En slik aktiv deltakelse gjør at kunnskapen fester seg, og vil også kunne gi en større helhetlig forståelse.

Målrettet kursproduksjon

Andersen har jobbet tett sammen med FIDL for å utarbeide det faglige grunnlaget for det spillbaserte kurset.

- Min opplevelse er at det har vært et konstruktivt og målrettet samarbeid med en godt definert struktur. Arbeidsformen har vært basert på kombinasjon av individuell jobbing, fysiske arbeidsmøter og nettmøter, noe som har gjort det effektivt med hensyn til produksjon og avstemming av innholdet, sier Andersen.

Sluttproduktet i tråd med målgruppens forventninger

For de som arbeider i og ved elektriske anlegg, er årlig sikkerhetsopplæring ikke bare et krav, men også en viktig investering i egen sikkerhet og helse, samt sikkerheten til kolleger og omgivelsene. Ved å kombinere ekspertise, engasjement og innovasjon, bidrar det til en mer effektfull opplæring.

- Jeg synes vi har klart å få frem et kurs som fokuserer på intensjonene i FSE. Det vil nok alltid være ambisjoner fra vår side om å ha med mer, men hvor omfattende og bredt innholdet i spillet skal være vil være en balanse i forhold til deltakernes forventning om tidsforbruk. Slik spillet fremstår nå tror jeg balansen er god, og sammenfallende med målgruppens forventning, avslutter Andersen.

De spillbaserte FSE-kursene kan du lese mer om her.