Arbeider du og de ansatte med produkter som inneholder diisocyanater, må dere sørge for at dere gjennomgår opplæring innen 24. august 2023.

FIDL har utviklet et spillbasert kurs i diisocyanater sammen med Medco dinHMS. Kurset tar rundt en time å gjennomføre og kan tas rett fra telefonen eller datamaskinen, og kombineres med et webinar etter krav om muntlig diskusjon.

Hva er egentlig diisocyanater?

Isocyanater er en fellesbetegnelse på kjemiske stoffer med en eller flere funksjonelle isocyanatgrupper (NCO) i molekylstrukturen. Isocyanater kan bestå av en (mono-) eller flere (di- og tri-) isocyanat-grupper. Diisocyanater molekyler som inneholder to isocyanatgrupper. Til og med små mengder med diisocyanater kan være helseskadelig. Det kan gi skade på luftveier, gi irritasjon på hud og i øyne, være kreftfremkallende og gi overfølsomhet og føre til allergiske reaksjoner.


Arbeid med risiko for eksponering for isocyanater:

 • Billakkering og ruteliming
 • Overflatebehandling med plastholdig maling eller lakk
 • Møbelproduksjon
 • Sveising, lodding og skjæring av overflatebehandlet metall
 • Produksjon og omarbeiding av uretanskumplast
 • Herding av polyester, polyeterer og epoxyharpikser
 • Kjernelaging i støperi
 • Brannslukking i hus, skip og biler


Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kunne forstå og forklare

 • hva diisocyanater er, og i hvilke industrier dette anvendes
 • viktigheten av informasjon om og merking av kjemikalier, herunder diisocyanater
 • hvordan eksponering for diisocyanater kan forårsake en rekke helseproblemer
 • forhold ved de ulike arbeidsmiljøene som kan medføre risikoer for uønskede hendelser
 • sannsynlighet for og konsekvensene av slike hendelser ut fra en forelagt risikosituasjon
 • relevante tiltak som kan redusere sannsynlighet for risikoen
 • ulike forebyggende tiltak som angår mennesker, metoder, miljø og materiell
 • ulike nødprosedyrer og beredskapsplaner knyttet til søl, lekkasjer og annen eksponering
 • hvordan BHT kan samarbeide med personer og virksomheter om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen


Ferdigheter: Deltakeren skal være i stand til å

 • gjenkjenne hva diisocyanater er, og være bevisst på hvordan de nye kravene kan bli sanksjonert gjennom pålegg og overtredelsesgebyr
 • kunne gjenkjenne kjemikaliet diisocyanat, og identifisere farer og risikoer knyttet til eksponering.
 • gjenkjenne ulike symptomer og helserisikoer knyttet til typer av eksponering av diisocyanater
 • kunne gi fagkyndige råd i prosesser med å identifisere risiko, anslå sannsynligheter og konsekvenser og vurdere forebyggende tiltak
 • kunne redegjøre for hvilke tiltak og rutiner arbeidsplassen kan iverksette ved arbeid med diisocyanater
 • velge og bruke riktig verneutstyr ut fra fastsatte krav i regelverk, bruksanvisning og bedriftsinterne krav
 • delta i arbeidsprosesser i egen virksomhet knyttet til nødsituasjon og førstehjelp
 • gjenkjenne og forstå situasjoner som kan oppstå i virksomheten i prosesser med å evaluere arbeidsbetingelser og forebygge arbeidsrelaterte helseplager, sykdom og skader


Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av opparbeidet kunnskap.

Kursinnhold:

 • Hva er diisocyanater?
 • REACH
 • Informasjon og merking av kjemikalier
 • Helsefaren med diisocyanater
 • Ulykker og risikovurdering
 • Forebyggende tiltak
 • Nødsituasjon og førstehjelp
 • Bistand til virksomheter


Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som kombinert e-læring og webinar. E-læringen gjennomføres som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato. Dette kombineres med webinar etter krav om muntlig diskusjon.

Ta kontakt
Bestill kurset hos vår samarbeidspartner