Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, og etter gjennomføring vil deltaker kunne bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Det anbefales at partene i bedriften skriver en avtale om kortere opplæring sammen med en forsvarlighetsvurdering.


Kursinnhold:

 • Regelverk
 • Systematisk HMS
 • Organisasjon, roller og ansvar
 • Organisering av arbeidsmiljø: Psykososialt, organisatorisk, kjemisk, biologisk og fysisk arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon og informasjon
 • Arbeidsulykker
 • Brann og evakuering
 • Risikovurdering


Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kunne forstå og forklare forhold ved helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder

 • formålet med lovgivningen og hvilken betydning den har for egen virksomhet
 • teorier, begreper og prinsipper som ligger til grunn for organiseringen og fastsettelsen av arbeids­betingelsene for det psykososiale, organisatoriske, fysiske og kjemiske/biologiske arbeids­miljøet
 • faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid og forutsetningene for et godt arbeids­miljø
 • arbeidsbetingelser for kommunikasjon, informasjon, meldeplikt og registreringer


Ferdigheter: Deltakeren skal kunne bidra i arbeidet med å videreutvikle virksomhetens internkontrollsystem ved å delta i prosesser med å

 • vurdere og fastslå rammene for og omfanget av internkontrollsystemet i egen virksomhet
 • identifisere og vurdere risikoer og bestemme eller evaluere arbeidsbetingelsene for arbeidsmiljøene
 • etablere eller evaluere retningslinjene for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • tildele ressurser og følge opp og evaluere resultater fra helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • identifisere og igangsette nødvendige tiltak etter ulykker, nødsituasjoner eller varslinger


Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av egen og andres innsats i prosessen med å videreutvikle og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten.


Gjennomføring:

Kurset er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.


Pris:

For større bestillinger, ta kontakt!