Nytt regelverk fra 01.01.2023 stiller krav til obligatorisk opplæring for alle som arbeider i bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) må kunne dokumentere at ansatte, innleide og andre, har gjennomført opplæring som svarer til læringsmålene. Dette kurset dekker den obligatoriske opplæringen for personale i BHT. Opplæring kan tas rett fra telefonen eller datamaskinen, og tar rundt to timer å gjennomføre.

Kurset er utviklet sammen med Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening.

Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal forstå og forklare

 • det juridiske grunnlaget for bedriftshelsetjenesten
 • formålet med BHT og hva det innebærer av bistand og kompetanse fra BHT
 • ulike former for BHT-tilknytning og hvilke forhold som BHT-plikt
 • hva som kjennetegner de ulike arbeidsmiljøene og risikoene forbundet med de
 • samspillet mellom de ulike arbeidsmiljøene, og hvordan risikobildet varierer etter bransje
 • BHT’s kjerneoppgaver, og hvordan BHT kan samarbeide for å sikre at formålet med BHT blir oppfylt
 • forstå og forklare hvor virksomheten kan oppsøke oppdatert kunnskap, og hvordan den kan anvende
  dette som grunnlag i det forebyggende og målrettede arbeidsmiljøarbeidet


Ferdigheter: Deltakeren skal på bakgrunn av opparbeidet kunnskap til å

 • innse og være bevisst på hva bestemmelsene i regelverket betyr for utøvelsen av BHT’s rolle
 • innse og gjenkjenne formålet med BHT, og hva det innebærer av bistand og kompetanse fra BHT
 • være i stand til å identifisere forhold som utløser eller kan utløse plikt til bedriftshelsetjeneste
 • gjenkjenne forhold som kan medføre HMS-risikoer, og forstå og innse konsekvensene hvis de inntreffer
 • gi fagkyndige råd i arbeidet med risikovurderinger og vurdere forebyggende tiltak
 • innse og gjenkjenne BHT’s kjerneoppgaver og forstå situasjoner som kan oppstå i utøvelse av bistand
 • gjenkjenne relevante og oppdaterte kunnskapsbaser, og ha en kritisk og reflektert tilnærming til
 • kunnskapen ut fra behov


Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av opparbeidet kunnskap.

Kursinnhold:

 • Regelverk
 • Formål og rolle
 • Tilknytning og plikt
 • HMS-risikoer
 • Kjerneoppgaver, bistand og samarbeid
 • Oppdatert kunnskap


Gjennomføring:

Kurset er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Samarbeidspartner