Et stillas er en arbeidsplattform eller opphengskonstruksjon som brukes til midlertidig arbeid eller tilkomst i høyden.

For å montere, demontere, endre og kontrollere rullestillas og systemstillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling kreves det teoretisk og praktisk opplæring.

Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Den praktiske delen tas fysisk hos en av våre samarbeidspartnere. Vi koordinerer slik at vi finner det kurset som passer deg best, med tanke på sted og tidspunkt.

Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kjenne til formålet med og virkeområdet for NS 9700-1 og til lover og forskrifter som regulerer bruken av arbeidsutstyr generelt og stillas spesielt. Deltakeren skal kunne forstå og forklare helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold ved arbeid i høyden og montering, demontering av og arbeid på stillas, herunder

 • krav til sikker og hensiktsmessig atkomst og sikring av person og arbeidsutstyr i høyden
 • sammenhengen mellom årsak og ulykker eller uønskede hendelser som kan inntreffe
 • gjennomføring av SJA og tilrettelegging for og iverksettelse av relevante sikringstiltak
 • stillasets konstruksjon og grunnprinsipper for komponentene i system- og rullestillaser
 • egenskaper ved og bruksområder for system- og rullestillaser og valg av stillastype og belastningsklasse
 • planlegging for bruk og (de)montering av eller endringer i den aktuelle stillastypen
 • forebyggende vedlikehold samt førbruks- og periodisk kontroll, tilstandsvurdering og utsortering


Ferdigheter: Deltakeren skal under veiledning av eller observasjon fra kvalifisert instruktør, være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap og vise metodebruk og sikker og korrekt montering, demontering, endring og kontroll av stillaser som omfattes av læringskonseptet.

Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av opparbeidet kunnskap.


Kursinnhold:

 • Regelverk del
 • Arbeid i høyden
 • Ulykker
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
 • Stillastyper og klasseinndeling
 • Stillasets konstruksjon
 • Bruk, (de)montering og endring
 • Kontroll, tilstandsvurdering og vedlikehold


Gjennomføring:

Den spillbaserte teorien gjennomføres via app på telefon eller nettbrett. Kan også gjennomføres på PC eller Mac.

Den praktiske delen tas fysisk hos en av våre samarbeidspartnere. Disse holder til rundt om i Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg.

Bestill